Home > Facturatie Software > Update

WiverSoft Facturatie : update info

Een update naar de laatste Basic-, Pro-, of Full-versie kan via de download pagina.
(Enkel voor bestaande klanten. Ingeven van licentienummer en registratiecode is vereist).

Historiek updates:


Versie 5.3.0 - (9 januari 2024) Basic Pro Full
Kleine aanpassing aan de samenstelling van de EPC QR-code (deze kon niet correct ingelezen worden door een Nederlandse bank).
In de algemene instellingen is een CC en BCC e-mailadres toegevoegd voor het e-mailen van een factuur. Is bedoeld om een factuur tegelijk naar een platform te sturen waar uw boekhouder mee werkt (zoals bv. Clearfacts), waar die dan automatisch in opgenomen wordt.
De voorraad van een artikel kan voortaan ook aangepast worden via de artikelfiche en de lijst artikelen.

Versie 5.2.9 - (14 december 2023) Basic Pro Full
Het is voortaan mogelijk om een EPC QR-code (European Payments Council Quick Response Code) te printen op de facturen en herinneringen, alsook weer te geven in de body van een e-mail.
Bij het scannen van de QR-code in de app van de bank, wordt de bedrijfsnaam, het bedrag, IBAN, BIC en de mededeling automatisch ingevuld (enkel mogelijk bij de banken die deze optie ondersteunen in hun app).
Bij het installeren van de update wordt de QR-code ook automatisch toegevoegd op aangepaste layouts.
De optie om QR-codes aan te maken, kan aan- of uitgezet worden in de algemene instellingen (staat na het uitvoeren van de update standaard uit). Er kan eveneens ingesteld worden of de mededeling in de betaling via QR-code het factuurnummer of een gestructureerde mededeling moet bevatten.
Nieuw menu-item: "Verkoop - Betalingen importeren". Via deze weg kunnen betalingen grotendeels automatisch verwerkt worden door het importeren van bestanden die aangeleverd worden door de bank. Momenteel zijn deze formaten voorzien:
 • CODA. Is een standaard formaat van Belgische banken.
 • CSV-bestand van KBC.
 • Op maat aangepast: Geeft de mogelijkheid om iets op maat te maken voor het importeren van bestanden van een specifieke bank.
2 Probleempjes opgelost:
 • Bij de aanmaak van een PDF van de lijst "Facturatie exporteren naar PDF/UBL" werd "99/99/9999" weergegeven i.p.v. de begin- en einddatum.
 • Een UBL-bestand van een factuur die een detaillijn zonder bedrag bevatte, gaf een validatiefout. Dat kon een probleem geven bij het inlezen van die factuur in een boekhoudprogramma.

Versie 5.2.8 - (10 juli 2023) Basic Pro Full
Probleempje in versie 5.2.7 opgelost: Indien in de algemene instellingen bij de aanmaak van een UBL-bestand gekozen was voor "Nooit", en de bedrijfsgegevens die nodig zijn voor de aanmaak van een UBL-bestand waren niet ingevuld, verscheen bij het mailen of de aanmaak van een PDF van een factuur een foutboodschap dat de bedrijfsgegevens voor de aanmaak van UBL-bestanden niet ingevuld zijn.
Degenen die de aanmaak van UBL-bestanden niet wensen te gebruiken, hoeven hun bedrijfsgegevens nu niet meer in te vullen.

Versie 5.2.7 - (7 juli 2023) Basic Pro Full
Het programma is uitgebreid met de mogelijkheid om UBL-bestanden aan te maken van facturen. Dat is het standaard formaat voor digitale facturatie.
Het voordeel ervan is dat deze ingelezen kunnen worden in de meeste boekhoudprogramma s.
UBL-facturen kunnen op 2 manieren aangemaakt en gebruikt worden:
 • Via het nieuw menu-item: "Verkoop - Facturatie exporteren naar PDF/UBL".
  Hier kunnen periodiek UBL-bestanden aangemaakt worden van een bepaalde periode (bv. maandelijks of per kwartaal), die dan bezorgd kunnen worden aan uw boekhouder, die deze dan kan inlezen in zijn boekhoudprogramma (als dit het inlezen van UBL facturen ondersteunt).
  Het manueel overtypen van verkoopfacturen en creditnota's is daardoor overbodig.
 • Via het printmenu van de factuur/creditnota via mail opsturen aan uw (BTW-plichtige) klant, die deze dan door zijn boekhouder kan laten inlezen in zijn boekhoudprogramma (als aankoopfactuur).
Daarvoor zijn er ook aanpassingen gebeurd in enkele ander windows:
 • De algemene instellingen:
  • Velden toegevoegd voor het ingeven van uw bedrijfsgegevens. Deze worden opgenomen in de UBL facturen als afzender.
  • Er kan gekozen worden wanneer bij het mailen van een factuur een UBL-bestand meegestuurd dient te worden: Altijd, enkel voor handelaars, zoals ingegeven in de klantenfiche, of nooit. Bij deze laatste optie staat de aanmaak van UBL-bestanden in feite uit.
 • De klantenfiche: Vinkje UBL factuur toegevoegd, om aan te geven of voor deze klant bij het mailen van een factuur een UBL-bestand meegestuurd dient te worden.
 • De lokale instellingen: Veld toegevoegd waar de locatie voor de UBL-bestanden geselecteerd kan worden.
Versie 5.2.6 - (29 december 2022) Basic Pro Full
Bij facturatie met "BTW verlegd (medecontractant)" wordt (in België) vanaf 1 januari 2023 de verantwoordelijkheid voor de toepassing van de verlegging van heffing verlegd naar de afnemer van de dienst. Daarvoor dient vanaf dan deze tekst vermeld te worden op de betreffende facturen:

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van n maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

Daarvoor zijn deze aanpassingen gebeurd:
 • Bij de update wordt de oude tekst automatisch aangepast naar de nieuwe (bij gebruik van het programma in België, niet in Nederland).
 • In de algemene instellingen was het tekstvak voor "BTW verlegd (medecontractant) " te klein voor die ganse tekst. Het is groter gemaakt.
 • In dat window was daardoor het tabblad "Factuur" niet meer groot genoeg voor alle teksten voor de specifieke BTW-regelingen. Er is een tabblad "Factuur2" toegevoegd en deze teksten zijn daar naar verplaatst.
 • Op de factuurlayout was het veld om die tekst weer te geven ook te klein. Het is groter gemaakt.
  N.B.: Aangepaste layouts worden bij een update niet overschreven. Bij klanten die met een aangepaste layout werken, dient het tekstveld voor deze aanpassing na het installeren van de update nog aangepast te worden.
In de windows factuur, offerte, bon en creditnota (en verzendnota in de Pro- en Full-versie) is links onderaan de detaillijnen een knop toegevoegd waarmee deze ge xporteerd / ge mporteerd kunnen worden naar / van verschillende bestandsformaten (Windows klembord, XLSX, XLS, CSV, TXT en DBF).

Het doel ervan is:
 • de gegevens (of een deel ervan) uit een bepaald document (factuur, offerte, ) vlot te kunnen toevoegen aan een ander document (zonder het effectief over te zetten).
 • de gegevens van een document te kunnen gebruiken in een andere toepassing.
 • gegevens van een externe toepassing te kunnen inlezen in een document.
De functie van de knop is afhankelijk van welke bewerking er op het document (factuur, offerte, ...) uitgevoerd wordt:
 • Bij het weergeven van een document is dat "exporteren".
 • Bij de aanmaak van een nieuw document of het wijzigen van een bestaand, is dat "importeren".
Probleempje opgelost in de artikelfiche: Indien bij het wijzigen van een artikel op "Annuleren" gedrukt werd, bleven sommige gewijzigde gegevens staan, i.p.v. terug te gaan naar de gegevens van voor de wijziging (enkel visueel op scherm, niet in het databestand van de artikelen).
Idem bij "Annuleren" bij de aanmaak van een nieuw artikel.

Versie 5.2.5 - (22 augustus 2022) Basic Pro Full
Importeren / updaten van artikelen:
 • Het is voortaan ook mogelijk om de gegevens van bestaande artikelen te updaten met een extern bestand (bv. bij aanpassing van de prijzen van uw leverancier).
  De benaming in het menu is aangepast van Artikelen importeren naar "Artikelen importeren / updaten".
 • Importen van het XLSX bestandsformaat toegevoegd.
 • Enkele velden toegevoegd die in vorige versies niet ge mporteerd konden worden.
 • De importeerbare velden zijn voortaan afhankelijk van de versie van het facturatieprogramma (Basic, Pro of Full).
Importeren van klanten:
 • Importen van het XLSX bestandsformaat toegevoegd.
 • Enkele velden toegevoegd die in vorige versies niet ge mporteerd konden worden.
 • Controle op te importeren gegevens uitgebreid.
Importeren van leveranciers: Importen van het XLSX bestandsformaat toegevoegd.
Het exporteren van gegevens vanuit de diverse lijsten is herwerkt:
 • De formaten XLSX en TAB delimited zonder quotes zijn toegevoegd.
 • Probleempje opgelost: Indien in de bestandsnaam van het te exporteren bestand een enkele quote ingegeven werd, ontstond een foutmelding.
Het mailen van facturen, offertes, bonnen, via Mozilla Thunderbird is herwerkt:
 • De aansturing kan voortaan via rechtstreekse aansturing van Thunderbird.
  Is instelbaar in de lokale instellingen.
  In vorige versies gebeurde de aansturing via MAPI (Messaging Application Programming Interface), wat soms moeilijk werkend te krijgen was.
  Met de nieuwe methode wordt mailen via Thunderbird bedrijfszekerder.
 • Een mail kan ook in CC of BCC gestuurd worden.
Omzet per artikel: het veld voorraad is toegevoegd aan de te exporteren velden.
Kleine aanpassing aan de standaard factuurlayout: Op de (in versie 5.2.4 aangepaste) layout stond de standaardverklaring voor 6% bij renovatiewerken in hetzelfde lettertype dan de detaillijnen van de factuur (Arial 9). Daardoor was het onderscheid tussen die mededeling en hetgeen gefactureerd werd niet zo duidelijk.
Op de nieuwe standaard layout is het lettertype van de standaardverklaring aangepast naar Arial 8 cursief.
In het window "Medewerkers" was het niet zo duidelijk hoe een nieuwe medewerker toegevoegd kon worden. Er is nu een knop "Nieuw" toegevoegd.
Versie 5.2.4 - (22 januari 2022) Basic Pro Full
Deze update is enkel van belang voor klanten die het (Belgische) "Attest 6% BTW-tarief voor renovatiewerken" gebruiken.

Vanaf 1 januari 2022 wordt dat attest vervangen door een standaardverklaring op de factuur, met een overgangsperiode tot 01/07/2022. Daarna mag het niet meer gebruikt worden.

In deze update zijn de nodige zaken aangepast om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Versie 5.2.3 - (6 december 2021) Basic Pro Full
Bij het mailen van een factuur met de BTW-keuze "Renovatie bouw (6%)" kan het BTW-attest automatisch toegevoegd worden als bijlage (instelbaar in de algemene instellingen).
Het programma is uitgebreid met een functie waarmee het totaal bedrag van de korting weergegeven kan worden op de layout van een factuur, offerte, bon,
(Voor meer info: raadpleeg de help in het programma bij het onderwerp "bedrag korting")
De mogelijkheden voor maatwerkaanpassingen (zonder het volledige programma op maat aan te passen) zijn iets uitgebreid.
Bij het nemen van een backup is de controle op eventuele problemen in de databestanden verbeterd.
Enkele problemen opgelost:
 • Indien bij "Tekst zoeken in facturen, bonnen, " een dubbele quote gebruikt werd in de zoekterm, ontstond een error (alle versies).
 • Bij het bewaren van een levering werd (voor de volledig geleverde artikelen) de besteldatum in de artikelfiche weggehaald (waardoor deze artikelen niet meer in de status in bestelling staan).
  Het kan echter voorkomen dat er nog een andere bestelling open staat met dezelfde artikelen. In dat geval werd de besteldatum in de artikelfiche onterecht weggehaald. Dit is gecorrigeerd (Pro- en Full-versie).
 • Idem bij het markeren als afgewerkt van een niet volledig geleverde bestelling.
 • Bij het wijzigen van een bestelling werd de besteldatum overschreven door de huidige datum (Pro- en Full-versie).
 • Lijst onderhoudscontracten en periodiek factureren: Het totaal bedrag per lijn (dat toegevoegd was in versie 5.2.1), was niet correct indien de facturatieperiode verschillend was van 1 maand of 1 jaar (Full-versie).
 • Printen inventaris via lijst artikelen: in sommige omstandigheden vielen de totalen deels in de niet printbare marge van de printer. Deze werden daardoor niet of slechts deels weergegeven (Pro- en Full-versie).
Verbeteringen bij het werken met artikelen met serienummers:
 • Bij het bewaren van een levering kan het ingeven van serienummers voortaan geannuleerd worden.
 • Het selecteren van serienummers bij het omzetten van een offerte naar een factuur, offerte of bon, kan voortaan geannuleerd worden.
 • Idem bij het omzetten van een bon naar verzendnota of factuur.
Versie 5.2.2 - (november 2021) Basic Pro Full
Tussentijdse versie. Beperkt verdeeld aan enkele klanten.

Versie 5.2.1 - (5 maart 2021) Basic Pro Full
De klantenfiche is uitgebreid met 2 extra e-mailadressen:
 • Er is nu een e-mailadres voor facturatie, levering en algemeen.
 • Bij mailen vanuit de klantenfiche kan het te gebruiken e-mailadres gekozen worden.
 • In de algemene instellingen kan voor de factuur, offerte, bon, afzonderlijk ingesteld worden welk van die e-mailadressen gebruikt dient te worden.
 • De lijst klanten is ook uitgebreid met die bijkomende e-mailadressen. Bij "mailen" kan gekozen worden welk van de 3 e-mailadressen gebruikt dient te worden.
Update van de interne PDF-omzetter en enkele hulpbestanden (met dll en fll extensie).

PDF-bestanden kunnen voortaan ook gemaakt worden in het "PDF/A" formaat (instelbaar in de algemene instellingen):
 • Indien deze nieuwe optie aangevinkt wordt, worden o.a. de gebruikte lettertypes mee "ingebed" in de PDF. Dit heeft als voordeel dat de aangemaakte PDF-bestanden op verschillende systemen hetzelfde weergegeven worden.
  Het nadeel van deze optie is dat de aangemaakte PDF-bestanden (veel) groter zijn.
 • Indien deze optie niet aangevinkt is, worden zoals in de vorige versies het geval was - de gebruikte lettertypes niet opgenomen in de PDF. Als er op een aangepaste layout minder courante lettertypes gebruikt worden (die niet op elk systeem ge nstalleerd zijn), zal bij het weergeven van de PDF op dat systeem een ander lettertype gebruikt worden. Dat resulteert in een weergave van het document die niet exact hetzelfde is dan het bedoelde origineel. In sommige omstandigheden kan het zelfs voorkomen dat een blanco pagina weergegeven wordt.
  Het voordeel van de optie niet aan te vinken, is dat de aangemaakte PDF-bestanden (veel) kleiner zijn.
Vanuit de lijst facturen/creditnota's kunnen voortaan PDF-bestanden gemaakt worden van alle facturen/creditnota's in de lijst.
De leveranciersfiche is uitgebreid met een veld voor uw klantnummer bij die leverancier.
De leveranciersfiche kan (door WiverSoft) voortaan op maat aangepast worden, zoals dat reeds het geval was met de klantenfiche en de artikelfiche.
In het window "betaling" is het klantnummer toegevoegd.
Het programma is uitgebreid met mogelijkheden voor maatwerkaanpassingen bij het bewaren van een factuur, offerte, bon,
In de windows "Automatisch facturen maken" en "Lijst onderhoudscontracten" zijn de bedragen excl. en incl. btw toegevoegd
Enkele probleempjes opgelost:
 • Indien in een bestelling een ander vast BTW-percentage gekozen werd, werd het btw-tarief in alle detaillijnen niet aangepast (wat in de factuur, offerte, wel het geval is).
 • In enkele lijsten van het menu "Aankoop" werd bij het printen de printer niet ingesteld zoals die gekozen was in de lokale instellingen (de betreffende lijst werd geprint naar de printer die in het programma laatst gebruikt was).
 • In de lijsten van artikelen en inventaris was (op de layout van het report) het veld voor de artikelcode en de omschrijving nogal smal. Bij gebruik van een lange artikelcode of omschrijving werden deze dan maar deels weergegeven.
  De ori ntatie van de lijsten is aangepast van staand naar liggend en de betreffende velden wat breder gemaakt.
Versie 5.2.0 - (6 augustus 2020) Basic Pro Full
Het is voortaan mogelijk om een kopie te maken van een bestaande bon (via de knop "omzetten"). De kopie kan ook een andere bonsoort zijn.
Een offerte (aan een klant) kan voortaan omgezet worden naar een bestelling (aan een leverancier).
De windows factuur, offerte, bon en verzendnota zijn uitgebreid met een knop "winstmarge".
Via deze weg kan de winstmarge op het betreffende document berekend worden, a.d.h.v. de verkoopprijs en de inkoopprijs van elk artikel.
Nog enkele kleinigheden:
 • Het veld "aantal" in de creditnota is 1 cijfer langer gemaakt dan in de factuur (omdat er steeds een "-" voor moet staan)".
 • In het window "Betaling" is het klantnummer toegevoegd.
 • Bij gebruik van het programma in België is de benaming van de specifieke BTW-regeling "Medecontractant" aangepast naar "BTW verlegd (medecontractant)".
  Bij gebruik in Nederland is "Verleggingsregeling" aangepast naar "BTW verlegd".
Versie 5.1.9 - (10 februari 2020) Basic Pro Full
De vorige versie 5.1.8 bevatte een update van de interne PDF-omzetter (van een derde partij). Daar werden enkele problemen mee gemeld.
 • Indien de naam van de klant toegevoegd werd aan de naam van de PDF, en deze eindigt op een "." (bv. "N.V."), ontstond een "File name .. not valid" foutboodschap bij de aanmaak van de PDF.
 • Indien de naam van een aan te maken PDF begon met "con" (wat in het programma het geval is als je een bonsoort hebt met bv. de naam "contract"), ontstond dezelfde foutmelding.
De leverancier van de PDF-omzetter lijkt dit probleem niet op korte termijn te kunnen oplossen. In de update versie 5.1.9 is daarom terug de vorige versie van de PDF-omzetter opgenomen.

In de vorige versie 5.1.8 ontstond een foutmelding bij het opzoeken van een leverancier. Dit probleem is ook opgelost.

Versie 5.1.8 (30 januari 2020) Basic Pro Full
Omvangrijke aanpassing bij het mailen van een factuur, offerte, ...:
 • De standaard teksten kunnen nu opgesteld worden in "tekst met opmaak" (html).
 • De mogelijkheden om de e-mails te personaliseren zijn uitgebreid.
 • Bij gebruik van Outlook als e-mailprogramma wordt aan de e-mail de handtekening toegevoegd die in Outlook ingesteld staat voor nieuwe e-mails.
In de Full-versie is er voortaan de mogelijkheid om een korting toe te kennen op basis van een combinatie van artikelgroep en klantgroep.
De mogelijkheden bij het opzoeken van een klant zijn uitgebreid: Er kan nu ook gezocht worden in voornaam, telefoon/gsm/fax, btw-nummer en e-mailadres.
De naam van klant- en artikelgroepen is aangepast van 20 naar 30 karakters.
Een aangemaakte bonsoort kan voortaan verwijderd worden.
Update van de interne PDF-omzetter en een verbeterde error-check bij problemen die kunnen ontstaan bij de aanmaak van een PDF.
Voor de klanten die ook de taalmodule gebruiken: Bij de aanmaak van een PDF van een factuur, offerte, ... kan voortaan een PDF met verkoopsvoorwaarden toegevoegd worden in de taal van de klant.
Via "Help - Info" is de weergegeven informatie over de installatie uitgebreid.
Met een toegevoegde knop "E-mail naar WiverSoft" kan deze informatie doorgestuurd worden aan WiverSoft.
Enkele probleempjes opgelost:
 • In de vorige versie 5.1.7 werkte het toevoegen van verschillende verkoopsvoorwaarden per bonsoort niet correct.
 • Bij het gebruik van Windows Defender als antivirusprogramma, kon het nemen van een backup in sommige omstandigheden een foutmelding geven.
 • Enkel toepasselijk in de Full-versie: In de algemene instellingen kon bij de instelling "korting contant" (afhankelijk van het gekozen lettertype) mogelijk maar 1 karakter ingegeven worden bij het aantal dagen (dus max. 9). Dit veld is nu wat breder gemaakt.

Versie 5.1.7 - (14 oktober 2019) Basic Pro Full
Bugfix: In de vorige versie 5.1.6 ontstond een error bij het toevoegen van de verkoopsvoorwaarden aan een PDF, indien in de instellingen gekozen was om de naam van de klant toe te voegen aan de naam van de PDF, en in de naam van de klant een afkappingsteken voorkwam (bv. D haene).

Versie 5.1.6 - (10 oktober 2019) Basic Pro Full
Nieuw window: Overige - Speciale bewerkingen - Oude documenten verwijderen.
Hiermee kunnen oude facturen, creditnota's, offertes en bonnen (van voor een bepaalde datum) verwijderd worden.
Idem voor verzendnota's, bestellingen en leveringen (in Pro- en Full-versie).
Bij de aanmaak van een PDF-bestand van een factuur, herinnering, creditnota, offerte en bon is het voortaan mogelijk om een bestaande PDF met verkoopsvoorwaarden toe te voegen. Idem voor verzendnota's (in Pro- en Full-versie).
Voor meer info, raadpleeg de help in het programma bij het onderwerp "verkoopsvoorwaarden toevoegen aan PDF".
Na de aanmaak van een PDF-bestand kan dit voortaan automatisch weergegeven worden (in de app die in Windows opgegeven is voor PDF-bestanden).
Kan aan- of uitgezet worden in de lokale instellingen.
Een bon kan voortaan nog gewijzigd worden nadat deze omgezet is naar een factuur
(of naar verzendnota in de Pro- en Full-versie)
Kleine aanpassing in de artikelfiche: Er verschijnt voortaan een waarschuwing bij het wijzigen van de artikelcode.
Enkele probleempjes opgelost:
 • Het gebruik van andere software die gewijzigde bestanden onmiddellijk synchroniseert (bv. naar een NAS of naar the cloud), kan de goede werking van backups via het programma be nvloeden. In sommige gevallen kan het programma daarbij vast lopen.
  De detectie van dat probleem is verbeterd en de foutmeldingen aangepast.
 • Bij het inlezen van een bestelling in een levering, werd - bij een nalevering - op de detaillijn het totaal bedrag van de levering weergegeven, ipv het bedrag van het nageleverde aantal. Dit werd wel gecorrigeerd bij het bewaren van de levering, maar werd in eerste instantie fout weergegeven (Pro en Full-versie).
 • Bij artikelen met een serienummer werd bij het wijzigen van de artikelcode de link met de betreffende serienummers verbroken (Full-versie).
 • Bij gebruik van het programma met de plugin verhuur, werd in de "Lijst betalingen" het huurbonnummer niet weergegeven in de lijst.
Versie 5.1.5 - (6 augustus 2019) Basic Pro Full
Bugfix: In de vorige versie 5.1.4 werd bij het omzetten van een offerte naar een bon de keuze van de bonsoort niet mee bewaard. De betreffende bonnen waren dan alle gekoppeld aan de 1e bonsoort.

Versie 5.1.4 - (15 juli 2019) Basic Pro Full
Op de tab "overzicht" van de windows factuur, creditnota, offerte, bon en verzendnota is onder de klantgegevens een kader toegevoegd, met een knop "Extra velden".
Door aanlevering van een klein maatwerkbestandje kunnen daarin bijkomende velden toegevoegd worden. Dat kunnen uiteenlopende gegevens zijn, die specifiek zijn voor de sector waarin het programma gebruikt wordt: de km-stand van een voertuig, het adres van de woning waar het document voor bedoeld is, een contactpersoon, een leveringsplaats en uur, ...
De bijkomende velden kunnen op 2 manieren weergegeven worden:
 • In het kader dat onder de klantgegevens staat.
 • In een afzonderlijk window dat verschijnt als op de knop "Extra velden" gedrukt wordt.
De gegevens op de tab "overzicht" van de betreffende windows zijn hier en daar ook wel wat herschikt, om de ruimte onder de klantgegevens daarvoor vrij te maken.

Kleine aanpassingen in de exporteermodule van de lijsten:
 • De 2 mogelijke Excel-formaten zijn herleid tot 1.
 • Er gebeurt voortaan een check of het te exporteren bestand reeds bestaat (met de vraag of het vervangen mag worden).
Bij de aanmaak van een nieuwe factuur, offerte, ... kan bij het opzoeken van een artikel een nieuw artikel ingegeven worden, indien het nog niet bestaat. Daarbij was het niet mogelijk om een kopie te nemen van een bestaand artikel, of een recyclagebijdrage te koppelen aan het nieuwe artikel. Dat is voortaan wel mogelijk.

Bij de aanmaak van een aangepaste layout van een bonsoort waar in de benaming ervan een van de karakters \ / : * ? " > < | voorkwam, ontstond een foutmelding.
Bij het ingeven van een nieuwe bonsoort, kunnen deze karakters voortaan niet meer gebruikt worden in de naam.

Versie 5.1.3 - (26 april 2019) Basic Pro Full
Enkel van toepassing voor degenen die met korting contant werken in de Full-versie:
 • Bij aanmaak van een factuur met korting contant, met daarop eenheidsprijzen met 4 decimalen, waren er kleine afrondingsverschillen in de eindtotalen.
 • Op de standaard layout van factuur, herinnering en creditnota is onderaan het totaal van de detaillijnen toegevoegd (= het totaal bedrag excl. btw, waar de korting contant nog niet van afgetrokken is).
 • Op de standaard layout van een herinnering met korting contant, werd in de totalen onderaan het totaal BTW-bedrag niet correct vermeld.
Bugfix: Indien in de versies 5.1.1 en 5.1.2 een factuur gemaakt werd via "Verkoop - Bonnen factureren", kon een afrondingsfout ontstaan in het totaal bedrag incl. btw (die wel gecorrigeerd werd na het wijzigen en bewaren van de betreffende factuur).
Idem voor "Verkoop - Verzendnota's factureren" in de Pro- en Full-versie.

Versie 5.1.2 - (1 maart 2019) Basic Pro Full
Bugfix: In de vorige versie 5.1.1 ontstond een foutmelding bij de bewerking "Verkoop - Bonnen factureren", indien in de algemene instellingen gekozen was voor "BTW berekenen op basis van het bedrag incl. btw". De totalen op de aangemaakte facturen waren in dat geval ook niet correct.
Idem voor Verkoop - Verzendnota s factureren (in de Pro- en Full-versie)

Versie 5.1.1 - (25 februari 2019) Basic Pro Full
Het is voortaan mogelijk om een kopie te maken van een factuur.
In het window "Betaling" kunnen voortaan 3 betalingen ingegeven worden i.p.v. 1.
Bij het ingeven van een betaling bij het bewaren van een factuur, is een knop "Annuleren" toegevoegd.
Aanpassing van de BTW-tarieven bij gebruik in Nederland: 6% naar 9% (bij een nieuwe installatie).
Aanpassing bij het nemen van een backup: Om te vermijden dat een backup-map bestanden bevat die niet bij de backup horen, wordt die map eerst leeg gemaakt. Indien als locatie voor de backup een map geselecteerd wordt waar ook andere bestanden staan, worden die dus verwijderd (mogelijk ongewild).
Er gebeurt voortaan een controle of de geselecteerde backup-map bestanden bevat die niet tot een backup horen. Het is ook niet meer mogelijk om een backup te zetten op de desktop en in de map C:\Windows).
Omvangrijke aanpassing in de Full-versie: het is daarin voortaan mogelijk om met korting contant te werken.
Degenen die het willen gebruiken, lezen best eerst de help in het programma eens door bij het onderwerp "korting contant".
Enkele probleempjes opgelost:
 • Window omzet per maand: berekening van totalen wat aangepast omwille van kleine afrondingsverschillen.
 • Window omzet klant: instellen van filter op betaalde of openstaande creditnota's gaf een fout resultaat.

Versie 5.1.0 - (10 augustus 2018) Basic Pro Full
Bij het maken van een factuur, offerte, ... werkt het programma steeds met eenheidsprijzen excl. btw. Indien de cursor in het veld Eenh.prijs staat, kan met de functietoets F5 voortaan een window opgeroepen worden waarin de eenheidsprijs incl. btw ingegeven kan worden. De prijs excl. btw wordt dan automatisch herberekend (met het btw-tarief dat ingegeven is voor die detaillijn).
De lijst "omzet per artikel" is uitgebreid met een filter op n klant.
De lijst artikelen is uitgebreid met een filter op voorraad <> 0.
Bij het afsluiten van het programma via het kruisje rechts bovenaan wordt voortaan ook een backup genomen (indien in de lokale instellingen het nemen van backups bij het afsluiten aangevinkt is).
Bestanden met deze extensies worden voortaan ook mee opgenomen in een backup/restore:
 • PNG: deze kunnen gebruikt zijn als logo.
 • DOCX: voor het verhuurcontract bij gebruik van de plugin verhuur.
 • Parameterbestanden (MEM) bij gebruik van exporteermodules.
Bij het installeren van een update in een netwerk, wordt op een werkstation voortaan gecontroleerd of de update eerst correct ge nstalleerd en uitgevoerd werd op de server.
Enkele probleempjes opgelost:
 • Bij gebruik van het programma in een netwerk, kon in bepaalde omstandigheden na het omzetten van document x naar document y (bv. bon naar factuur) op scherm een leeg document y weergegeven worden (waardoor het leek dat de omzetting niet correct gebeurd was, maar dat was niet het geval).
 • Een op maat aangepast printmenu kon (sinds versie 5.0.9) in sommige omstandigheden een foutmelding geven.
 • Via "Overige - Speciale bewerkingen - Document tussenvoegen" kon geen document tussengevoegd worden met een hoger nummer dan het laatst gebruikte (het was bv. begin 2018 niet mogelijk om een 2017xxxx factuur tussen te voegen indien er nog geen facturen gemaakt werden op 2018).
 • Bij het ingeven van een ongeldige datum in een datumveld (bv. 30/02/2018), kon dat veld niet verlaten worden vooraleer een geldige datum ingegeven werd. Er verscheen ook geen foutmelding. Hierdoor leek het programma dan vast te zitten.
  Er wordt voortaan een melding weergegeven bij het ingeven van een ongeldige datum.
Versie 5.0.9 - (12 januari 2018) Basic Pro Full
Probleem opgelost dat plots ontstaan is: Bij enkele klanten gaf het programma bij het openen van het window factuur, offerte, bon,... ineens de foutmelding "Command contains unrecognized phrase/keyword".
Na wat zoekwerk bleek er een verband te zijn met een spatie in de Windows gebruikersnaam. Is vermoedelijk het gevolg van een update van Windows 10 die niet helemaal correct verlopen is (het probleem stelt zich niet bij iedereen die een spatie in zijn gebruikersnaam heeft).

De klantenfiche is een beetje aangepast en uitgebreid met enkele velden:
 • De naam van het vinkje "wenst mail te ontvangen" is gewijzigd naar "wenst mailings".
 • Er is een nieuw vinkje toegevoegd: "Wenst facturen, offertes, via mail".
 • Er zijn 2 velden toegevoegd voor gebruik in de exporteermodules voor boekhoudprogramma's:
  • Klantnr ext.: Hierin kan het klantnr van het boekhoudprogramma ingevuld worden (indien dat verschilt van het klantnr in WiverSoft).
  • De keuze Particulier / Handelaar.
De printmenu s die verschijnen bij het printen/bewaren van een factuur, creditnota, offerte, bon en verzendnota zijn aangepast:
 • De knoppen om een PDF te maken en te mailen krijgen de achtergrondkleur van een "niet actieve" knop indien de map voor het bewaren van de PDF-bestanden niet meer bestaat. Indien op een van die knoppen gedrukt wordt, verschijnt een window waar die map terug ingesteld kan worden.
 • De knoppen om te mailen krijgen de achtergrondkleur van een "niet actieve" knop indien in de klantenfiche van de betreffende klant:
  • Het vinkje "Wenst facturen, offertes, ... via mail" niet aangevinkt is.
  • Het e-mailadres niet ingevuld is.
De lijst klanten is aangepast en uitgebreid:
 • Er is een selectiecriterium op het veld "Wenst facturen, offertes, via mail" toegevoegd.
 • Enkele aanpassingen aan de wijzigbare velden in die lijst.
Aanpassingen aan onderhoudscontract:
 • Bij het verwijderen van een factuur dat gemaakt is vanuit een onderhoudscontact, verschijnt voortaan een waarschuwing.
 • Scherm "Onderhoudscontact":
  • De datum "gefactureerd tot" kan voortaan gewijzigd worden.
  • Bij het maken van een factuur vanuit dat scherm, wordt gecontroleerd of de status niet "afgesloten" is.
 • Scherm "Automatisch facturen maken":
  • Onderaan is een knop "Lijst vernieuwen" toegevoegd.
  • Bij het maken van een factuur via de "F"-knop, wordt voortaan een bevestiging gevraagd.
  • In het printmenu is een knop "Annuleren" toegevoegd.
 • Probleempje opgelost: Indien vanuit het scherm Automatisch facturen maken een onderhoudscontract gewijzigd werd, verscheen de melding dat de bestanden geblokkeerd zijn door een andere gebruiker.
Enkele probleempjes opgelost:
 • In de lokale mailinstellingen konden slechts 3 cijfers ingegeven worden voor de poort. Is aangepast naar 4.
 • In een omgeving met meerdere gebruikers ontstond (in de versies 5.0.7 en 5.0.8) bij het openen van het window "Teksten op e-mails" op een werkstation een foutmelding.
  Hetzelfde probleem dit zich voor indien het programma gebruikt werd met de taalmodule.
 • Indien bij het maken van een factuur, offerte, met de BTW-keuze "Renovatie bouw (6%)" het BTW-percentage van een detaillijn aangepast werd, veranderde dat soms ongewild terug naar 6%.
Versie 5.0.8 - (1 november 2017) Basic Pro Full
Bugfix: In de vorige versie 5.0.7 gaf een op maat aangepast printmenu in een factuuur, offerte, bon, ... een onterechte foutmelding (enkel van toepassing voor klanten waar het printmenu op maat aangepast werd).

Versie 5.0.7 - (26 oktober 2017) Basic Pro Full
Het mailen van een factuur, offerte, bon, met de PDF in bijlage is voortaan ook mogelijk in de Basic- en Pro-versie.
 • In het window "Overige - Lokale instellingen" is een tab "E-mail" toegevoegd, waar ingegeven kan worden op welke manier de e-mails aangemaakt/verstuurd dienen te worden.
 • Er is een menu-item toegevoegd: "Overige - Teksten op e-mails", waar standaard teksten ingegeven kunnen worden voor de e-mails.
In de Full-versie zijn ook enkele aanpassingen gebeurd m.b.t. het mailen:
 • De instellingen waar ingegeven kan worden op welke manier de e-mails aangemaakt/verstuurd dienen te worden, zijn verplaatst naar de lokale instellingen. Bij gebruik van het programma op meerdere PC's in een netwerk kunnen deze instellingen dus voortaan verschillend zijn per PC.
 • Er zijn enkele instellingen toegevoegd om te kunnen mailen zonder lokaal ge nstalleerd e-mailprogramma.
 • Het menu-item "Overige - Mailinstellingen" is hernoemd naar "Overige - teksten op e-mails".
De printmenu s die verschijnen bij het printen/bewaren factuur, offerte, bon, zijn aangepast (hetzelfde in alle versies). De keuze is nu: 1 x printen, 2 x printen, 3 x printen, PDF maken, Mailen, 1 x printen + PDF maken, 1 x printen + mailen, Bewaren zonder printen.
Aanpassing bij het mailen vanuit de lijst klanten en lijst leveranciers: Het e-mailprogramma wordt niet meer rechtstreeks aangestuurd (werkte met sommige mailprogramma s niet goed). De e-mailadressen worden voortaan naar het Windows clipboard gekopieerd. Deze kunnen dan in het mailprogramma geplakt worden.
Bij het ingeven van tekstvelden kan voortaan de rechtermuisknop gebruikt worden voor knippen, kopi ren, plakken en alles selecteren.
Indien op een onderhoudscontract artikelen gebruikt worden waarop voorraadbeheer van toepassing is, wordt bij het maken van een periodieke factuur de voorraad voortaan aangepast.
Bij de aanmaak van een PDF van een periodieke factuur vanuit een onderhoudscontract, kan voortaan ook de naam van de klant aan de PDF toegevoegd worden.
Probleempje opgelost: Bij gebruik van het programma in combinatie met de plugin verhuur, kon bij de aanmaak van een PDF-bestand zonder aangepaste layout in sommige omstandigheden een error ontstaan.

Versie 5.0.6 - (3 augustus 2017) Basic Pro Full
Naamgeving van de PDF-bestanden:
 • Aan de naam van de PDF-bestanden kan voortaan de naam van de klant of leverancier toegevoegd worden. In te stelling via Overige Lokale instellingen .
 • De naam van het PDF-bestand van een bon is voortaan de naam van de bonsoort zoals ingegeven via Overige Bonsoorten .
 • De naam van het PDF-bestand van een creditnota is voortaan de titel zoals ingegeven in Overige Algemene instellingen .
 • Idem voor de 1e, 2e en 3e herinnering.
 • Idem voor de verzendnota (Pro en Full-versie).
Windows factuur, creditnota, offerte en bon: Bij het ingeven van de details heeft het veld "aantal" voortaan 4 decimalen i.p.v. 2. Hiervoor zijn deze windows ook iets breder gemaakt.
N.B.: Deze aanpassing is enkel doorgevoerd op het scherm, niet in de geprinte documenten. Voor de meeste klanten volstaan de 2 decimalen immers. Om de extra decimalen weer te geven op de geprinte documenten, dient de format van het betreffende veld op de layouts aangepast te worden.
Zelfde aanpassing (4 decimalen i.p.v. 2) bij verzendnota en alle schermen die betrekking hebben op voorraad en voorraadbeheer.
Op een aangepaste layout kan voortaan een ander logo geprint worden afhankelijk van de klantgroep, het veld "onze referentie", of het veld "uw referentie" (voor bedrijven die verschillende activiteiten hebben en hiervoor verschillende logo's willen gebruiken).
Op een geprinte factuur kan voortaan een Belgische gestructureerde mededeling toegevoegd worden.
Dit kan op een aangepaste layout van de factuur (in de page footer band), met een nieuw veld met de expression: ogm(factuur.factuurnr)
Window Lijst besteld artikel: velden code leverancier en artikelnummer toegevoegd.
Enkele probleempjes opgelost:
 • Windows factuur, creditnota, offerte, bon, verzendnota en onderhoudscontract: Bij het bewaren kon in uitzonderlijke omstandigheden een foutmelding alias totaal is not found ontstaan.
 • Windows bestelling en levering: Indien een artikel toegevoegd werd via de code leverancier, en er 2 (of meer) artikelen waren met dezelfde code leverancier, werd automatisch het eerste artikel genomen.
  Er verschijnt voortaan een melding dat er meerdere artikelen zijn met dezelfde code leverancier, waarna het juiste artikel geselecteerd kan worden (Pro en Full).
 • Window levering: bij het maken van een PDF-bestand werd in de naam ervan het leveranciernummer gebruikt i.p.v. het nummer van de levering (Pro en Full).

Versie 5.0.5 - (1 januari 2017) Basic Pro Full
Het installatiebestand is aangepast voor levering van de programma's via download.
Met hetzelfde bestand kan voortaan zowel een update als een nieuwe installatie uitgevoerd worden.
Verder geen aanpassingen aan het programma zelf.

Versie 5.0.4 - (23 november 2016) Basic Pro Full
Enkele kleine probleempjes opgelost:
 • Indien in de algemene instellingen (op de tab Klanten/leveranciers) voor de volgorde op het klantlabel gekozen was voor "aanhef - voornaam - naam", stond op het label vooraan een spatie indien de voornaam niet ingevuld was.
 • Indien in de lokale instellingen voor het lettertype Segoe ui gekozen was, werd de letter g in sommige tekstvelden onderaan niet correct weergegeven.
 • In de klantenfiche kon in bepaalde omstandigheden het klantnr. 0 verwijderd worden. Dit is onmogelijk gemaakt (klantnr. 0 moet bestaan voor het weergeven van een blanco fiche).
 • Indien in de algemene instellingen gekozen was voor creditnota s doorlopend met facturen nummeren , kon in specifieke omstandigheden toch een factuur ontstaan met eenzelfde nummer dan een creditnota (bij deze volgorde van bewerkingen: nieuwe creditnota maken, nieuwe factuur maken, laatste factuur verwijderen, nieuwe factuur maken).
 • Bij installatie van meer dan n versie op dezelfde PC, kon onder Windows 10 in sommige omstandigheden de map waarin het programma ge nstalleerd moet worden niet gekozen worden. Hierdoor werd de 1e installatie steeds overschreven en was het niet mogelijk om het programma meer dan 1 keer te installeren op dezelfde PC (voor meer dan 1 bedrijf).
  De setup-bestanden zijn aangepast. De map waarin het programma ge nstalleerd moet worden, kan nu in alle gevallen gekozen worden (met als default c:\WsFactuur).
Nog enkele kleine zaken:
 • Bij het maken van een nieuwe factuur verschijnt voortaan een waarschuwing indien de ingevulde vervaldatum voor de factuurdatum valt.
 • De tekst van foutboodschappen is op sommige plaatsen wat aangepast.
Versie 5.0.3 - (8 februari 2016) Basic Pro Full
Het attest "6% BTW-tarief voor renovatiewerken" is aangepast.
De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken werd verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar (KB van 26 januari 2016, verschenen in het staatsblad op 2 februari, van toepassing vanaf 12 februari).
De 2 lijsten "lijst facturen en lijst creditnota s zijn samengevoegd tot n lijst en uitgebreid met een selectiecriterium voor vervallen facturen.
Via de nieuwe lijst kunnen voortaan ook betalingen ingegeven worden op creditnota s.
Het artikelzoek-window dat verschijnt bij het toevoegen van een artikel aan een factuur, offerte, bon, ... is uitgebreid met een knop artikel weergeven .
Hiermee wordt de artikelfiche weergegeven van het artikel dat geselecteerd is in de zoeklijst. Het kan dan eventueel nog gewijzigd worden alvorens het aan de factuur, offerte, bon,.. toegevoegd wordt.
Enkele kleine zaken:
 • Interne aanpassingen aan de artikelfiches om bovenstaande mogelijk te maken.
 • In de algemene instellingen (op de tab Klanten/leveranciers) kan de volgorde van naam/voornaam voor het klantlabel op de factuur, bon, ... aangepast worden.
 • Op een layout kan voortaan het currency formaat gebruikt worden (= weergave van -teken vlak voor het bedrag).
 • Uitlijning van de knoppen op sommige plaatsen nog een beetje aangepast.
 • Aanpassingen in de help en de tips.
 • Hoofding van de lijst btw-details is aangepast.
 • Bij aanmaak nieuwe factuur, bon, ... : bij opzoeken klant, en dan nieuw werd in de vorige versies een op maat aangepaste klantenfiche niet weergegeven.
 • Probleempje opgelost bij de weergave van sommige icoontjes bij een op maat aangepaste klant- en artikelfiche.
 • Levering: ingave van meerdere detaillijnen met dezelfde artikelcode maar met verschillende codes leverancier is onmogelijk gemaakt (Pro en Full-versie).
 • Klanten die met de plugin verhuur werken kunnen de manier van nummeren van verhuurbonnen en verhuuroffertes nu ook aanpassen (via "Overige - Speciale bewerkingen - Nummering documenten").
Bugfix bon: Bij aanmaak van een nieuwe bon werd in sommige omstandigheden het info-veld van een opgevraagde bon (onterecht) mee overgenomen naar de nieuwe.

Versie 5.0.2 - (28 november 2015 Basic Pro Full
De betalingstermijn die geldt bij de aanmaak van een nieuwe factuur is uitgebreid met de optie "einde maand". Instelbaar in de algemene instellingen en de klantenfiche.
In de algemene instellingen kan ingegeven worden of het programma gebruikt wordt in België of in Nederland (die optie kon al gekozen worden bij de installatie van het programma, maar het kan voortaan ook gewijzigd worden).
Bij gebruik van het programma in Nederland:
 • Wordt op de klant- en leveranciersfiche het veld "KvK" toegevoegd.
 • Wordt de benaming Gemeente in het programma vervangen door Woonplaats .
Aanpassingen aan de klantenfiche:
 • Deze is uitgebreid met het veld "Landcode" en aan de database is een tabel met alle landen toegevoegd (Dit is een toekomstgerichte uitbreiding, de landcode is vereist bij export van gegevens voor gebruik in bv. boekhoudprogramma s).
 • De controle of een BTW-nr rekenkundig correct is, gebeurt enkel nog indien het begint met "BE".
Bij het nemen van een backup is de mogelijkheid toegevoegd om automatisch een map aan te maken voor elke individuele backup. Instelbaar in de lokale instellingen.
De progressbar die de vooruitgang van het proces weergeeft bij bewerkingen die een tijd duren (zoals het nemen van een backup), heeft een modernere look gekregen.
In het window "Aankoopfactuur" is het oude bankrekeningnr. vervangen door het IBAN.
Berekening "omzet per maand": filter op n klant toegevoegd.
Na het ingeven van een korting in de windows klantenfiche, artikelfiche, klantgroep en artikelgroep verschijnt voortaan een waarschuwing indien in de algemene instellingen gekozen is voor een andere manier van toekennen korting.
In het window Nummering kan nu ook het laatst gebruikte klant- en leveranciernummer aangepast worden.
Bonnen factureren: De lijst wordt voortaan gesorteerd op naam ipv klantnr.
Verzendnota's factureren: De lijst wordt voortaan gesorteerd op naam ipv klantnr.
Opzoeken van een onderhoudscontract: zoekmethode is uitgebreid met "tekst zoeken in" op de velden klantnaam en omschrijving onderhoudscontract.
Taken: De naam van de klant wordt voortaan ook weergegeven in het takenlijstje.
Bug fix: De laatste aankoopdatum die weergegeven wordt in de lijst klanten, was niet correct voor facturen die gemaakt werden vanuit het omzetten van een offerte, bon of verzendnota.
Bug fix: Bij de aanmaak van een factuur, verzendnota en bon was het mogelijk om meermaals hetzelfde serienummer te selecteren.

Versie 5.0.1 - (11 september 2015) Basic Pro Full
In de definitieve versie van Windows 10 heeft Microsoft de achtergrondkleur van 'niet actieve' knoppen aangepast. Deze is nu (in tegenstelling tot alle vorige Windows-versies) donkergrijs i.p.v. lichtgrijs. Hierdoor waren de nieuwe icoontjes van de vorige versie 5.0.0 op de niet-actieve knoppen onder Windows 10 nauwelijks zichtbaar.

De grijstint van deze icoontjes is nu aangepast, waardoor deze beter zichtbaar zijn.

Versie 5.0.0 - (26 juni 2015) Basic Pro Full
Er kan voortaan gekozen worden voor verschillende 'looks':
 • 4 lettertypes die doorheen gans het programma op scherm gebruikt worden voor teksten, invulvelden, knoppen, enz.
 • 2 thema's voor de titelbalk van de windows
 • 3 thema's voor de icoontjes op de werkbalk en de windows:
  • 2 Moderne thema's met monochrome icoontjes, die aansluiten bij de minimalistische interface van Windows 8 en 10.
  • Het 'Classic' thema met de oude icoontjes, voor degenen die het liever bij het vertrouwde beeld houden.

Versie 4.2.4 - (9 maart 2015) Basic Pro Full
De programma's worden voortaan ondertekend met een digitaal certificaat. Dit geeft de gebruiker de garantie dat het van WiverSoft komt, niet meer van een "onbekende uitgever".

Versie 4.2.3 - (7 februari 2015) Basic Pro Full
Bij installatie op een PC zonder MS Outlook verscheen bij het afsluiten van het programma onterecht de melding dat er een error ontstaan was tijdens de installatie.

Versie 4.2.2 - (29 december 2014) Basic Pro Full
Update van de interne PDF-omzetter. Hiermee wordt het niet correct weergeven van logo's met een transparante achtergrond op een PDF opgelost.
Uitbreiding voor gebruikers van de taalmodule: Het attest 6% btw bij renovatie bouw kan voortaan ook geprint worden in verschillende talen.
Enkele kleine aanpassingen in de help van het programma.
Bug fix: Bij omzetten van verzendnota naar factuur werden de ingegeven betalingen wel mee omgezet, maar het totaal betaalde bedrag niet. Als de factuur dan geprint werd (zonder enige aanpassing), was het "nog te betalen" bedrag op de factuur niet correct.

Versie 4.2.1 - (3 november 2014) Basic Pro Full
Indien bij het maken van een factuur, offerte, bon, ... gekozen was voor 'BTW vast per lijn', werd bij het tussenvoegen van een lijn (met de '+'-knop) het gekozen BTW-tarief niet mee overgenomen naar die lijn.
Indien in de instellingen gekozen was voor 'nummering met jaartal + 5 cijfers', was op sommige lijsten het veld voor het nummer te smal. Hierdoor werd het dan weergegeven in wetenschappelijke notatie (bv. 2.01E8 i.p.v. 201401234).
Bij het bewaren van een bestelling en een levering werden voor het veld 'code leverancier' slechts 20 karakters bewaard, terwijl er in de artikelfiche 25 ingegeven konden worden.
Printen lijst bonnen: voor bonnen die omgezet waren naar een verzendnota, werd het verzendnummer niet geprint op de lijst.

Versie 4.2.0 - (4 september 2014) Basic Pro Full
In versie 4.1.9 kon bij het printen van een factuur in sommige omstandigheden een foutmelding error loading printer driver" ontstaan.

Versie 4.1.9 - (2 september 2014) Basic Pro Full
Aanpassing van de standaard layout van factuur, herinnering, creditnota, verzendnota, offerte en bon:
 • Het kortingspercentage wordt voortaan vermeld in de details.
 • De eigen bedrijfsgegevens worden zwart geprint i.p.v. grijs.
 • Het adreslabel van de klant is aangepast:
  • Het lettertype is groter gemaakt.
  • Het label is iets lager gezet, zodat het beter past in een vensterenvelop (met venster aan de rechterkant).
  • Indien naam + adres uit slechts 3 lijnen bestaat, wordt bovenaan een blanco lijn toegevoegd, waardoor het label beter gecentreerd wordt in een vensterenvelop.
  • De rechthoekige kader rond het label is verwijderd.
N.B.: Deze aanpassingen hebben geen invloed op bestaande aangepaste layouts.
BTW-tarief 6% renovatie bouw: Voortaan is een gemengd BTW-tarief mogelijk.
Bij gebruik van de knop Annuleren verschijnt voortaan een vraag ter bevestiging (klantenfiche, artikelfiche, factuur, creditnota, verzendnota, offerte, bon en onderhoudscontract).
Bij aanmaak van een nieuwe factuur is de waarschuwing i.v.m. openstaande facturen uitgebreid: Er verschijnt voortaan een lijst met de belangrijkste gegevens van de openstaande facturen. De facturen waarvan de vervaldatum overschreden is, worden in het rood weergegeven.
Dezelfde waarschuwing verschijnt voortaan ook bij het omzetten van een offerte, bon of verzendnota naar factuur, en bij bonnen/verzendnota s factureren.

N.B. Enkel toepasselijk indien in de algemene instellingen Waarschuwing geven indien er openstaande facturen zijn (bij aanmaak nieuwe) aangevinkt is.
Link naar externe documenten is voortaan ook mogelijk in de leveranciersfiche, de artikelfiche en de aankoopfactuur (was eerst enkel in de klantenfiche).
In het window "Tekst zoeken in onderhoudscontracten" is de status van het onderhoudscontract toegevoegd aan het zoekcriterium.
Enkele probleempjes opgelost:
 • Window factuur: Na het opvragen van een factuur met herinnering, bleef de knop herinnering zichtbaar, als daarna een factuur opgevraagd werd waar nog geen herinnering voor gemaakt was.
 • Windows klanten, artikelen en leveranciers: Bij de bewerking "nieuw", gevolgd door "annuleren", konden de gegevens van de blanco fiche (nummer 0) gewijzigd worden.
 • Window bestelling (Pro en Full-versie): Bij "bewaren zonder printen" kon de melding verschijnen dat het e-mailadres van de leverancier niet ingevuld was.
Versie 4.1.8 - (29 november 2013) Basic Pro Full
Aanpassingen aan backup/restore:
 • Bij gebruik van het programma in een netwerk was het mogelijk om een backup vanop een werkstation te schrijven naar de map waar het programma zelf staat op de server (door manuele selectie van die map bij het starten van de backup).
  Bij het starten van een backup worden eerst de oude backup-bestanden verwijderd. Bij deze bewerking werden daardoor sommige databestanden van het programma zelf verwijderd. In de aangepaste versie is deze bewerking niet meer mogelijk.
 • Een backup die in een netwerk genomen werd op een werkstation, kon in sommige situaties met restore niet terug gezet worden op de server.
 • bmp-, jpg- en gif-bestanden (bv. gebruikt als logo) worden voortaan ook opgenomen in de backup en terug gezet met restore.
Versie 4.1.7 - (20 november 2013) Basic Pro Full
De lijst facturen is uitgebreid met enkele velden uit het klantenbestand (klantcode, voornaam, 2e adresregel, land, iban, bic).
Visuele aanpassingen: Een nieuw WiverSoft-logo, nieuwe icoontjes op het bureaublad (voor het opstarten van het programma en de restore) en een nieuw icoontje voor de windows in het programma.
Enkele probleempjes opgelost:
 • Bij het wijzigen van een factuur, offerte, met veel detaillijnen ontstond bij het wijzigen soms een foutmelding.
 • Bij het 2 x na elkaar wijzigen van dezelfde bonsoort (via Overige - Bonsoorten) ontstond een foutmelding (Pro en Full).
 • Op Windows 8 kon op sommige systemen het programma niet opgestart worden i.v.m. een onterechte detectie van een te kleine schermresolutie.
Nog enkele interne aanpassingen.
       
Versie 4.1.6 - (19 augustus 2013) Basic Pro Full
Bug fix artikel inlezen: Indien in versie 4.1.5 bij het maken van een factuur, offerte, enz. een artikel ingelezen werd via het artikelzoekwindow en daarbij de "OK" knop gebruikt werd, ontstond een error.
Versie 4.1.5 - (10 augustus 2013) Basic Pro Full
Het al dan niet printen van het logo en de eigen bedrijfsgegevens op factuur, offerte, enz. kan voortaan afzonderlijk ingesteld worden voor het printen en het omzetten naar PDF (bij gebruik van voorgedrukt papier kan op de PDF dan toch een logo gezet worden).
Het window "Algemene instellingen" heeft hiervoor een bijkomende tab "layouts" gekregen.
De locatie van de PDF-bestanden kan voortaan ingesteld worden (in de lokale instellingen).
Op het scherm "Tekst zoeken in facturen, bonnen, ..." is een knop "Exporteren" toegevoegd (Alle versies).
Idem voor "Tekst zoeken in bestelling/levering" (Pro en Full-versie).
Idem voor "Tekst zoeken in onderhoudscontracten" (Full-versie).
Van een levering kan voortaan ook een PDF-bestand gemaakt worden.
Van een onderhoudscontract kan voortaan ook een PDF-bestand gemaakt worden.
Verbeterde controle op errors:
 • Bij het printen van een factuur, offerte, enz. (niet correct uitgevoerde layoutaanpassingen hebben in het verleden regelmatig problemen veroorzaakt).
 • Bij het terugzetten van een backup met "restore".
Indien er tijdens het werken met het programma een error ontstaan is, wordt bij het afsluiten geen backup meer genomen (om te vermijden dat er een backup genomen wordt van data die mogelijk niet 100% in orde is).
Bij het inlezen van een set in een factuur, offerte, enz. gebeurt voortaan een controle of er in de betreffende set artikelen staan die gemarkeerd zijn als "niet actief".
Enkele probleempjes opgelost:
 • Bij het verwijderen van de laatst aangemaakte creditnota ontstond een probleem met de nummering indien het voorlaatst aangemaakte document ook een creditnota was.
 • Bij het maken van een factuur, offerte, enz. kon een niet-actief artikel zonder meer ingelezen worden. Voortaan verschijnt een waarschuwing.
 • Aankoopfactuur: "scrollen" in de tabel met betalingen was enkel mogelijk bij "wijzigen" (Pro- en Full-versie).
 • Bij het inlezen van een set in een factuur, offerte, enz. was de volgorde van de ingelezen gegevens niet correct indien in de details van de betreffende set ooit een lijn tussengevoegd werd (Pro- en Full-versie).
 • Set artikelen: Bij de bewerking nieuw - bewaren - wijzigen - bewaren (zonder het window tussentijds te sluiten) onstonden dubbele detaillijnen
Versie 4.1.4 - (29 december 2012) Basic Pro Full
Vanaf 01/01/2013 wordt het verplicht om op facturen ook de leveringsdatum van de goederen/diensten te vermelden. Hiervoor werden volgende aanpassingen gedaan:
 • Het window Factuur heeft een bijkomend veld Leverdatum gekregen.
 • Bij de aanmaak van een nieuwe factuur, krijgt dit veld standaard de huidige datum.
 • Bij het omzetten van een bon naar factuur, wordt de datum van de bon de leverdatum op de factuur.
 • Bij het omzetten van een verzendnota naar factuur, wordt de datum van de verzendnota de leverdatum op de factuur (Pro en Full-versie).
 • Bij bonnen factureren en verzendnota s factureren wordt de leverdatum op de factuur niet ingevuld. Er is immers de mogelijkheid om deze per bon/verzendnota weer te geven in de factuurdetails.
 • Bij het omzetten van een offerte naar factuur, wordt de leverdatum op de factuur de huidige datum.
 • Op de standaard ingebouwde factuurlayout zijn de algemene factuurgegevens bovenaan wat verplaatst en is het nieuwe veld toegevoegd.
  Klanten die met een aangepaste layout werken, kunnen via "Overige - Layouts aanpassen" het volgende doen:
  • Het nieuwe veld zelf toevoegen op hun factuurlayout, met de expresssion: factuur.leverdat
  • of de layout resetten, en deze opnieuw aanpassen.
 • Het veld "Leverdatum" werd ook toegevoegd op de lijst facturen.
Voor Belgische gebruikers: Bij facturatie aan medecontractant wordt de mededeling op de factuur vervangen door "BTW verlegd".
Indien via het window "Bon" een nieuwe bon gemaakt wordt, verschijnt de keuze van de bonsoort enkel nog indien er meerdere bonsoorten bestaan.
Indien bij de backup-instellingen gekozen is voor het bewaren van een backup voor elke dag, heeft de naam van de map voortaan het formaat JJJJ-MM-DD (i.p.v. DD-MM-JJJJ). Hierdoor worden in de Windows verkenner de mappen logischer gerangschikt.
In het window "Tekst zoeken in onderhoudscontracten" kan voortaan ook gezocht worden in het info-veld.
Versie 4.1.3 - (14 augustus 2012) Basic Pro Full
Offerte: het is voortaan mogelijk om een kopie te maken van een bestaande offerte (via de knop "omzetten").
Bij factuur, creditnota, offerte, ... kan via het printmenu voortaan een PDF-document aangemaakt worden (zonder gebruik te maken van een externe PDF-printerdriver).
Herinnering: Een knop "Annuleren" toegevoegd aan het printmenu.
Indien bij de installatie van het programma gekozen wordt voor gebruik in Nederland, wordt het BTW-tarief op 21% gezet i.p.v. 19 (indien de installatie gebeurt na 01/10/2012).
Enkele probleempjes opgelost:
 • Bij het bewaren van een levering werd de huidige datum bewaard, i.p.v. de datum die ingegeven was in de levering (Pro en Full-versie).
 • Indien in de lokale instellingen gekozen is voor "Backup nemen bij be indigen programma" , in combinatie met "Automatisch starten" en zonder "doel vragen", ontstond af en toe een foutboodschap.
Versie 4.1.2 - (18 november 2011) Basic Pro Full
Het window "Offerte" heeft een bijkomende knop "Omzetten" gekregen, waarmee de offerte omgezet kan worden naar een:
 • factuur (Basic, Pro en Full)
 • bon (Basic, Pro en Full)
 • verzendnota (Pro en Full)
Het window "Bon" heeft een bijkomende knop "Omzetten" gekregen, waarmee de bon omgezet kan worden naar een:
 • factuur (Basic, Pro en Full)
 • verzendnota (Pro en Full)
Het window "Verzendnota" heeft een bijkomende knop "Omzetten" gekregen, waarmee de verzendnota omgezet kan worden naar een factuur (Pro en Full).
Artikelfiche: veld "Locatie" toegevoegd (om de locatie in het magazijn in te geven).
Bij het aanpassen van layouts is een nieuwe functie "artikelveld" beschikbaar, waarmee elk veld uit het artikelbestand weergegeven kan worden in de details van een factuur, offerte, bon en verzendnota.
De layout van het "attest 6 % renovatie bouw" is aangepast (de tijdelijke 6% BTW maatregel is definitief geworden).
Enkele probleempjes opgelost:
 • Bij het printen van herinneringen via "Verkoop - Herinneringen" werd de eenheidsprijs afgerond op 2 decimalen (Basic-, Pro- en Full-versie).
 • Lijst details op offertes: gaf bij het ingeven van de selectiecriteria een foutmelding indien er een selectie gedaan werd op artikelcode (Basic-, Pro- en Full-versie).
 • Levering: indien er een blanco lijn in de bestelling zat, werd deze lijn - na de bestelling volledig in te lezen in de levering - toch niet gemarkeerd als "afgewerkt" (Pro- en Full-versie).
 • Onderhoudscontract: Bij het updaten van de prijzen van de artikelen (met de knop rechts onderaan de details) werd steeds het BTW-tarief van het artikel genomen, ook als er voor een speciaal BTW-tarief (bv. intracommunautair) gekozen was (Full-versie).
 • Onderhoudscontract: Indien achtereenvolgens de bewerkingen "Nieuw - Bewaren - Wijzigen - Bewaren" uitgevoerd werden zonder tussentijds het window te sluiten, werden dubbele detaillijnen gecre erd (Full-versie).
 • Bij het maken van een bon met een bonsoort zonder opvolging van serienummers, konden toch serienummers geselecteerd worden (Full-versie).
Versie 4.1.1 - (27 januari 2011) Basic Pro Full
Offerte: geldigheidsdatum toegevoegd.
Lijst facturen: Het is voortaan mogelijk alle facturen uit te lijst ineens te printen.
Enkele probleempjes opgelost:
 • Herinneringen: Er verschijnt voortaan een waarschuwing indien er bij het printen geen herinneringen geselecteerd werden (Basic-, Pro- en Full-versie).
 • Bij het aanpassen van layouts werd niet altijd de juiste printer gebruikt. Dit gaf soms problemen met het papierformaat bij het aanpassen van de layout. Voortaan wordt de printer gebruikt die gekozen is in de lokale instellingen: printer bon/factuur 1, printer stickers, of printer n sticker, afhankelijk van welke layout aangepast wordt(Basic-, Pro- en Full-versie).
 • Inventaris: Indien bij telling op 0 zetten het window Telling nog open stond, verschenen foutmeldingen en kon het programma vastlopen (Pro- en Full-versie).
 • Bij het toevoegen van een artikel met serienummer (op een factuur, verzendnota en bon), werkte het selecteren van het serienummer in sommige omstandigheden niet (Full-versie).
 • Indien in de algemene instellingen Serienr weergeven in detaillijnen (factuur, verzendnota, bon) aangevinkt werd, werd de breedte van de betreffende windows niet automatisch aangepast (Full-versie).
 • Onderhoudscontract: Indien na het ingeven van een nieuw onderhoudscontract onmiddellijk een factuur gemaakt werd vanuit hetzelfde window, ontstond een foutmelding (Full-versie).
Nog enkele interne aanpassingen.
       
Versie 4.1.0 - (10 mei 2010) Basic Pro Full
Het aanpassen van layouts is volledig herwerkt. Het kan voortaan via een menu-item in het programma, i.p.v. via tools.exe.
De help over het aanpassen van layouts is herschreven en uitgebreid.
Document tussenvoegen: uitgebreid met aankoopfactuur.
Printen artikelstickers vanuit lijst artikelen: De beschikbare velden zijn uitgebreid.
Bij het afsluiten van het programma gebeurt voortaan een controle of er windows open staan met niet bewaarde gegevens.
Klein probleem opgelost bij het installeren onder Windows 7: Na de installatie verscheen een onterechte melding dat het programma niet correct ge nstalleerd was.
Klein probleem opgelost bij het omzetten van document x naar y:
 • Indien een factuur omgezet werd naar een creditnota, gevolgd door het verwijderen van die creditnota, werd het nummer van de creditnota niet verwijderd in de factuur.
 • Idem voor het verwijderen van een offerte die ingelezen was in een factuur, bon of verzendnota.
 • Idem voor het verwijderen van een bon die ingelezen was in een factuur of verzendnota.
 • Idem voor het verwijderen van een verzendnota die ingelezen was in een factuur.
Bug fix: In een "set artikelen" was voor de artikelcode slechts 15 karakters voorzien i.p.v. 25.
Versie 4.0.9 - (30 december 2009) Basic Pro Full
Bij het maken van een factuur zijn enkele nieuwe btw-regelingen toegevoegd: intracommunautair-diensten, goederen/diensten buiten EU, renovatie bouw (6%).
Via de klantenfiche kan de klant gekoppeld worden aan alle mogelijke btw-regelingen (was eerst enkel medecontractant en intracommunautair).
Een creditnota, offerte en bon kan voortaan ook gekoppeld worden aan een btw-regeling. Hetzelfde geldt voor de verzendnota (Pro-en Full-versie) en het onderhoudscontract (Full-versie).
De lijsten van facturen, creditnota's, bonnen, ... hebben een bijkomende filter gekregen op de btw-regelingen.
Bij het printen/bewaren van een factuur kan voortaan een 6% btw-attest geprint worden (bij renovatie bouw in België).
Een "set artikelen" wordt bij het inlezen in een factuur, offerte, bon, ... voortaan tussengevoegd onder de lijn waar de cursor staat, i.p.v. onderaan toegevoegd.
In een "set artikelen" kan voortaan ook een BTW-tarief ingegeven worden.
Via het window "voorraad aanpassen", kan voortaan ook de voorraad aangepast worden van artikelen met opvolging serienummers.
Importeren klanten, artikelen en leveranciers: verbeterde error-check indien het geselecteerde bestand niet ingelezen kan worden.
Printen creditnota: het is - mits aanpassing van de layout - voortaan mogelijk om de gegevens van de ingegeven betalingen weer te geven op de geprinte layout (zoals bij de factuur reeds mogelijk was).
Bug fix: Bij het verwijderen van een factuur waarop reeds betalingen ingegeven waren, werden de bijhorende betalingen niet verwijderd. Idem voor creditnota's.
Bug fix: Een backup kon niet naar een netwerklocatie geschreven worden (bv. \\server\wiversoftbackup\ ).
       
Versie 4.0.8 - (24 juni 2009) Basic Pro Full
Bij het maken van een bon kan voortaan een offerte ingelezen worden.
Bij het bewaren van een levering werden de gegevens in het artikelbestand steeds ge-update. Dit is voortaan optioneel: De te updaten velden kunnen bij het bewaren van de levering aan- of uitgevinkt worden.
Bonnen factureren: Het is voortaan mogelijk om ook de velden datum, uw referentie en onze referentie van de bon te kopi ren naar de details van de factuur (voor het bonnummer was dit reeds zo). De over te nemen velden kunnen bij de omzetting aan- of uitgevinkt worden.
Verzendnota's factureren: dezelfde aanpassing dan bonnen factureren.
Bij het inlezen van gegevens van het ene document in het andere kan voortaan gekozen worden of het nummer, de datum, uw referentie en onze referentie van het ene document ingelezen dienen te worden in de details van het andere document. Het betreft deze omzettingen:
 • Offerte inlezen in bon, verzendnota of factuur.
 • Bon inlezen in verzendnota of factuur.
 • Verzendnota inlezen in factuur.
Een klein probleempje opgelost: De controle op corrupte databestanden bij het opvragen van een factuur, offerte, bon, enz. (ge mplementeerd in versie 4.0.6) gaf soms onterecht melding van een mogelijk probleem met de databestanden (vooral bij documenten met veel detaillijnen en kleine bedragen).
Bug fix:
 • Bij het bewaren van een levering werd - als in de levering eerst een bestelling ingelezen werd - in het artikelbestand het veld "eenheid leverancier" overschreven door het veld "eenheid"(Pro en Full). Indien het window "klantgroepen" geopend stond, en dan de lijst klanten opgevraagd werd, onstond een foutmelding (Basic, Pro en Full).
 • Idem voor de lijst artikelen.
 • Indien een bestelling manueel gemarkeerd werd als "afgewerkt" (bij onvolledige levering), werd in het artikelbestand de besteldatum niet weggehaald voor de betreffende artikelen (Pro en Full).
Versie 4.0.7 - (8 mei 2009) Basic Pro Full
Bug fix bonnen factureren: In versie 4.0.6 werd een blanco factuur aangemaakt zonder detaillijnen, indien in het window "bonnen factureren" geen te factureren bonnen aangevinkt werden.
Idem voor verzendnota's factureren in de Pro- en Full-versie.
Versie 4.0.6 - (8 mei 2009) Basic Pro Full
Bij de invoer van nieuwe klanten/leveranciers is voortaan een uitgebreide controle mogelijk op de invoer van "dubbels". In- en uitschakelbaar in de algemene instellingen.
Er is voortaan de keuze om na het bewaren van een factuur, offerte, bon, enz. het scherm leeg te maken, of de gegevens te laten staan. Instelbaar in de algemene instellingen.
De logica van wel/niet actieve knoppen is in verschillende windows wat aangepast.
Lijst klanten: Enkele velden toegevoegd bij de "exporteren" functie.
Bij het opvragen van een factuur, offerte, bon, enz. gebeurt voortaan een controle op de juistheid van de eerder bewaarde eindtotalen. Hierdoor wordt een probleem met corrupte databestanden sneller gedetecteerd.
Bug fix bonnen factureren: Indien een bon gewijzigd werd terwijl het window "bonnen factureren" open stond, werden - indien de bonnen aansluitend omgezet werden in een factuur - de totalen van de bonnen van v r de wijziging weggeschreven naar de factuur, i.p.v. de totalen van de gewijzigde bonnen. Idem voor verzendnota's factureren in de Pro- en Full-versie.
Enkele kleine interne aanpassingen
Versie 4.0.5 - (eind januari 2009) Basic Pro Full
Standaardlayout herinnering: Factuurdatum en vervaldatum toegevoegd.
Aankoopfacturen kunnen voortaan verwijderd worden
Er kunnen voortaan "sets" artikelen aangemaakt worden (bestaande uit een reeks artikelen), die ingelezen kunnen worden bij de aanmaak van een factuur, offerte, bon, ...
Nieuwe methode toegevoegd om documenten te mailen: MAPI-mail (naast de reeds bestaande Outlook en CDO). Met deze methode kan een mail ook verstuurd worden via uw standaard mailprogramma (getest met Outlook express, Windows Mail en Thunderbird).
Bug fix (Basic, Pro en Full):
 • Nummering van creditnota's verliep niet correct indien gekozen werd voor "nummering zonder jaartal" in combinatie met "creditnota's doorlopend met facturen nummeren".
Enkele kleine probleempjes opgelost (Basic, Pro en Full):
 • Bij ingeven betaling via lijst facturen, en dan het window "betaling" sluiten met het kruisje, werd in de lijst toch een betaling weergegeven (deze werd evenwel niet bewaard als betaling).
 • Lijst klanten: op de geprinte lijst klanten was bovenaan in de selectiecriteria het veld voor "tot klantnr" niet breed genoeg (stond 9.99E8)
Enkele kleine probleempjes opgelost (Pro en Full):
 • Opzoeken aankoopfactuur gaf een foutmelding indien gezocht werd op factuurnr/bonnr leverancier
 • Het bestand "Historiek voorraad" werd niet mee opgenomen in de backup.
 • In het window "voorraad aanpassen" werd het aantal steeds terug op 1 gezet indien de cursor met de tab-of pijltjestoetsen over de artikelcode verplaatst werd.
Versie 4.0.4 (eind september 2008) Basic Pro Full
Nieuw window: "Historiek van n klant". Hiermee is mogelijk om met enkele muisklikken de ganse historiek van n klant op te vragen
Op de lijsten wordt voortaan het "aantal lijnen" weergegeven.
Lijst artikelen: Knop "verwijderen" toegevoegd. Het is voortaan mogelijk een reeks artikelen ineens te verwijderen.
Lijst artikelen: Selectiecriterium toegevoegd: artikel met/zonder serienummers.
Enkele kleine bugs verholpen:
 • Het verwijderen van een factuur, gevolgd door "Overige - Probleem met nummering oplossen", veroorzaakte een "Uniqueness of index ID" - error bij de aanmaak van een nieuwe factuur.
 • Window '"opzoeken leverancier": In bepaalde omstandigheden selecteerde het programma de verkeerde leverancier bij het klikken op de gewenste leverancier.
 • Aankoopfactuur: Bij "nieuw" bleef het betaald bedrag van vorig aankoopfactuur nog op het scherm staan (Enkel in Pro- en Full-versie. Was enkel visueel, zonder verdere gevolgen).
Enkele kleine interne aanpassingen.
       
Versie 4.0.3 (19/06/2008) Basic Pro Full
Het programma is uitgebreid met enkele mogelijkheden om occasionele problemen met databestanden op te lossen.
 • Bestanden herindexeren
 • Document tussenvoegen
 • Probleem met nummering oplossen
Op vele plaatsen in het programma was het maximum bedrag dat weergegeven kon worden 999.999,99 Euro. Is aangepast naar 99.999.999,99.
De lijst aankoopfacturen heeft voortaan sorteermogelijkheden.
Indien bij een factuur of verzendnota een offerte ingelezen werd waarop artikelen met serienummers voorkwamen, was er niets voorzien om de serienummers te selecteren. Is nu aangepast: Indien er op de offerte artikelen voorkomen met opvolging serienummers, verschijnt bij de omzetting naar factuur of verzendnota een window waar de betreffende serienummers geselecteerd kunnen worden.
Bug fix: Indien bij het afsluiten van het programma bepaalde windows nog open stonden, onstond een error "File is in use".
Bug fix: Na het automatisch factureren van onderhoudscontracten ontstond in versie 4.0.2 een error "Unknown member CmdEinde".
       
Versie 4.0.2 (05/05/2008) Basic Pro Full
De afmetingen van sommige windows kunnen voortaan aangepast worden. Dit geeft gebruikers met een schermresolutie hoger dan 1024 x 768 de mogelijkheid om de windows groter te maken, zodat er meer gegevens op een scherm kunnen. Is vooral handig in de lijsten.
De laatst ingestelde afmetingen en de positie wordt bewaard voor elk window, en opnieuw gebruikt de volgende keer dat het betreffende window geopend wordt.
De windows "Importeren klanten, artikelen en leveranciers" hebben extra knoppen gekregen: "alles selecteren" en "geen selecteren".
In het window "Overzicht betalingen" zijn exporteerbare velden toegevoegd (adres + email klanten).
Voortaan is een onbeperkt aantal klant- en artikelgroepen mogelijk (was eerst beperkt tot 99).
Backup: Op maat aangepaste klant- en artikelfiches worden voortaan mee opgenomen in de backup.
Bug fix:
 • In een netwerkomgeving kon een backup die genomen was op een werkstation niet teruggezet worden met WsRestore.
 • Error bij stickers printen met de instelling "korting per artikelgroep" is opgelost.
       
Versie 4.0.1 (14/02/2008) Basic Pro Full
De BTW-berekening kan voortaan op 2 manieren gebeuren: Gebaseerd op het bedrag excl. btw, of gebaseerd op het bedrag incl. btw. Het verschil zit in de manier waarop er afgerond wordt. Hierdoor is het voortaan mogelijk om een exact gewenst rond bedrag incl. BTW te factureren (in de vorige versies was het bv. niet mogelijk om 10,00 Euro incl. BTW te factureren. Het totaal kwam op 9,99 of 10,01). De manier waarop de berekening gebeurt is instelbaar in de algemene instellingen
Nieuwe lijst + grafiek: Omzet per maand.
De windows van de lijsten waar een grafiek op voorkomt zijn groter gemaakt.
Klantenfiche: Via 2 nieuwe knoppen kan het facturatie- of leveringsadres naar het windows klembord gekopi erd worden. Op die manier kan het in een andere toepassing gebruikt worden (met crtl-v of bewerken - plakken)
Klant- en leveranciersfiche: Geen controle op geldigheid BTW-nr indien "GEEN" ingevuld wordt
Lijst leveranciers: knop "mailen" toegevoegd.
Op diverse plaatsen in het programma is het veld voor het weergeven van het klant- en artikelnummer breder gemaakt. (bij grote nummers werd ****** weergegeven).
Een factuur kan voortaan omgezet worden naar een creditnota. Het window "factuur" heeft hiervoor een bijkomende knop gekregen.
Een creditnota kan voortaan verwijderd worden.
In de algemene instellingen is voor het toekennen van kortingen een keuzemogelijkheid toegevoegd: "Op maat aangepast". Biedt een oplossing voor degenen die onvoldoende mogelijkheden hebben met korting per klant, klantgroep, artikel of artikelgroep.
Printen factuur, bon, offerte, ... De voornaam is voortaan mee opgenomen in het klantlabel.
De werkwijze voor het toevoegen van een recyclagebijdrage is gewijzigd: Bij het opstellen van een factuur, offerte, ... wordt deze niet meer toegevoegd na het vervolledigen van de detail-lijn, maar na het ingeven van het aantal (waarbij het aantal stuks "recyclagebijdrage" dan gelijk is aan het ingegeven aantal voor het betreffende artikel).
In de algemene instellingen kan ingegeven worden hoe de recyclagebijdrage ingelezen dient te worden: "Altijd" of "Telkens vragen".
In de Pro- en Full-versie kunnen voortaan 3 recyclagebijdrage-codes aan n artikel gekoppeld worden. De "samenwerking" tussen het inlezen van een lange artikelomschrijving en de recyclagebijdrage is verbeterd.
Nieuwe mogelijkheid in de Full-versie: Via de klantenfiche kunnen externe documenten gelinkt worden aan de betreffende klant (en van daaruit ineens ook geopend worden)
Bug fix: In de lijst artikelen (van de Basic-versie) werkte het printen van stickers met een aangepaste layout niet.
De demo-versies kunnen voortaan ook op meerdere PC's in een netwerk ge nstalleerd worden.
       
Versie 4.0.0 (03/01/2008) Basic Pro Full
Gecompileerd met Visual Foxpro 9 - SP2 (voor volledige compatibiliteit met Windows Vista)
Wijziging van enkele standaardkleuren, om de leesbaarheid te verbeteren. Instelbaar in de lokale instellingen.
IBAN/BIC toegevoegd op klant- en leveranciersfiche
Bij het opstarten van het programma kan het window "herinneringen" automatisch weergegeven worden. Instelbaar in de lokale instellingen.
Artikelfiche: veld voor artikelnummer iets breder gemaakt (gaf ****** bij artikelnummers > 99999)
Arceerinstellingen van lijsten verplaatst van algemene naar lokale instellingen.
Bug fix: Lijst facturen met BTW-details: totaal BTW-bedrag gaf afrondingsfouten bij grote BTW-bedragen

Copyright 2004 - 2024 WiverSoft ®
WiverSoft is een geregistreerd handelsmerk
Blauwe Kei 3B - 2380 Ravels - België
info@wiversoft.be - BTW: BE-0759.665.594
Privacy verklaring